حامیان بورس ایران
1401/03/30
09:37
#خگستر 💚 قدرت خریدار ۲.۲۴ برابر فروشنده ورود پول حقیقی به نماد صف خرید سنگین ۱۳۵ میلیون برگه 👈 #خگستر محور اصلی واگذاری بلوک سهام ایران خودرو

#خگستر 💚قدرت خریدار ۲.۲۴ برابر فروشندهورود پول حقیقی به نمادصف خرید سنگین ۱۳۵ میلیون برگه👈 #خگستر محور اصلی واگذاری بلوک سهام ایران خودروانتهای خبر

0
0