آواتحلیل
1399/09/19
12:18
#فخاس #بورس_کالا ۱۵۰۰۴ تن سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ -A۳ با قیمت ۹۹۹۰ تومان عرضه و ۱۴۸۵۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فخاس


#بورس_کالا


۱۵۰۰۴ تن سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ -A۳ با قیمت ۹۹۹۰ تومان عرضه و ۱۴۸۵۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0