پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
09:39
گروسی: 🔹 آمریکا برای پایان دادن به تحقیقات درمورد ایران، هیچ فشاری به من نیاورده 🔹این ۲۷ دوربینی که خاموش شدند، در حال پوشش دادن نقاط مهمی از تاس...

گروسی:


🔹 آمریکا برای پایان دادن به تحقیقات درمورد ایران، هیچ فشاری به من نیاورده🔹این ۲۷ دوربینی که خاموش شدند، در حال پوشش دادن نقاط مهمی از تاسیسات ساخت سانتریفیوژ و دیگر موارد بودندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tu۳


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0