پایگاه خبری انتخاب
1401/07/01
15:12
علم الهدی: 🔹یک عده نخبه و البته بی دین برای برچیدن گشت ارشاد نظریه می‌دهند؛ این‌ها با دشمن دست داده اند 🔹 تنها نیروی انتظامی وظیفه سلبی و حتی پ...

علم الهدی:🔹یک عده نخبه و البته بی دین برای برچیدن گشت ارشاد نظریه می‌دهند؛ این‌ها با دشمن دست داده اند🔹 تنها نیروی انتظامی وظیفه سلبی و حتی پیشگیری را در بحث حجاب بر عهده دارد که در حوادث اخیر این میزان باید هزینه بدهدجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲v۶G


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0