سیگنال یاب روزانه
1399/09/18
22:13
#ثرود/درخواستی سهم به محدوده حمایتی واکنش خوبی نشون داده اهداف و مسیر احتمالی سهم مشخص در چارت است. 99/09/18

#ثرود/درخواستیسهم به محدوده حمایتی واکنش خوبی نشون دادهاهداف و مسیر احتمالی سهم مشخص در چارت است.
۹۹/۰۹/۱۸
انتهای خبر

0
0