کارگزاری آبان
1399/10/29
09:18
📈فلزات اساسی نیز با فشار فروش همراه اند.#فملي #فولاد #فمراد #فزرين #فلوله #كوير #فنورد #فاسمين #فسپا #فباهنر #كاوه #فنوال و #فرآور از جمله نمادهای ...

📈فلزات اساسی نیز با فشار فروش همراه اند.#فملی #فولاد #فمراد #فزرین #فلوله #کویر #فنورد #فاسمین #فسپا #فباهنر #کاوه #فنوال و #فرآور از جمله نمادهای پر عرضه ی گروه اند.#فافزا نماد مورد توجه خریداران است.


انتهای خبر

0
0