کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/06
11:00
#ماهانه #فروی گزارش ماهانه فروی نشان میدهد که در آبان 1399 موفق به فروش 104 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 2205 درصدی داشته ...

#ماهانه #فرویگزارش ماهانه فروی نشان میدهد که در آبان ۱۳۹۹ موفق به فروش ۱۰۴ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۲۲۰۵ درصدی داشته است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0