بورس۲۴
1401/02/19
08:39
مناقصه «تمحرکه» به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو،این شرکت در مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ این شرکت به مبلغ بیست و یک میلیاردو و دویست و و سی و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال بعنوان برنده اعلام شد.

مناقصه «تمحرکه» به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود با اعلام رسمی شرکت تام ایران خودرو،این شرکت در مناقصه ساخت درایو و ستون پروژه k۱۲۵ این شرکت به مبلغ بیست و یک میلیاردو و دویست و و سی و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزار ریال بعنوان برنده اعلام شد.


تمحرک
انتهای خبر

0
0