آواتحلیل
1401/03/04
13:04
#بررسی_گزارش_کدال #نوری ✅ شرکت پتروشیمی نوری در فروردین ماه به درآمد فروش 74,028,492 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 10%- تغییر و...

#بررسی_گزارش_کدال #نوری✅ شرکت پتروشیمی نوری در فروردین ماه به درآمد فروش ۷۴,۰۲۸,۴۹۲ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۱۰٪- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۱۷.۸٪ نشان می دهد✅ جمع مبلغ فروش نوری در دوره ۱ ماهه به ۷۴,۲۱۲,۰۱۹ میلیون ریال رسیده است که تغییر۷۰.۶٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد✅ نوری در این ماه ۴۷۹۴۴تن پارازایلین را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۵۱.۱۹٪ نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۱۶.۲۳٪ تغییر داشته است📉 آخرین قیمت سهم ۱۱۸۰۴ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۴.۴٪- می باشدانتهای خبر

0
0