کدال۳۶۰
1399/11/13
16:31
#غشاذر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/11/27 ساع...

#غشاذر


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۶:۳۱:۴۹ (۷۱۸۷۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0