سیگنال یاب روزانه
1399/10/28
22:42
#ساراب یکی از حالتهایی که میشه برای سهم در نظر گرفت رو همراه با محدوده حمایتی و اهداف در چارت مشخص کرده ام. 99/10/28

#سارابیکی از حالتهایی که میشه برای سهم در نظر گرفت رو همراه با محدوده حمایتی و اهداف در چارت مشخص کرده ام.۹۹/۱۰/۲۸
انتهای خبر

0
0