بتاسهم
1399/10/05
18:45
#خمحور در اذر رشد خوبی داشته است و 482 میلیارد ریال فروش زد و جمعا 9 ماهه 2755 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این 1437 میلیارد ریال است

#خمحور در اذر رشد خوبی داشته است و ۴۸۲ میلیارد ریال فروش زد و جمعا ۹ ماهه ۲۷۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این ۱۴۳۷ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0