بتاسهم
1399/12/06
12:43
#غشان در بهمن 404 ، دی 504 میلیارد ریال ، اذر با فروش 395 میلیارد ریالی به عدد 3801 میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش مدت مشابه سال قبل 2397 میلی...

#غشان در بهمن ۴۰۴ ، دی ۵۰۴ میلیارد ریال ، اذر با فروش ۳۹۵ میلیارد ریالی به عدد ۳۸۰۱ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش مدت مشابه سال قبل ۲۳۹۷ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0