تارگت بورس
1399/09/17
12:23
۴۲ میلیون حجم و چندبار جمع شدن صف فروش با چاشنی صبر و تحمل یک پله ورود مجاز است پله ی دوم. اعلام خواهد. شد ⏩⏩

۴۲ میلیون حجمو چندبار جمع شدن صف فروشبا چاشنیصبر و تحملیک پله ورود مجاز استپله ی دوم. اعلام خواهد. شد ⏩⏩

انتهای خبر

0
0