بتاسهم
1400/12/24
08:36
#حفاری این شرکت نسبت به خرید یک باب ساختمان به مترا‍‍ژ زمين حدود 963 متر که 3713 متر بنای مفید اداری و 605 متر تجاری می باشد را به مبلغ 4.500 میلیا...

#حفاری این شرکت نسبت به خرید یک باب ساختمان به متراژ زمین حدود ۹۶۳ متر که ۳۷۱۳ متر بنای مفید اداری و ۶۰۵ متر تجاری می باشد را به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال طبق مبایعه نامه پیوست اقدام نموده است.


انتهای خبر

0
0