نوآوران امین
1399/08/18
14:56
کابل خودرو سبزوار(#ختوقا3 #تابعه #ختوقا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت کابل خودرو سبزوار...

کابل خودرو سبزوار(#ختوقا۳ #تابعه #ختوقا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کابل خودرو سبزوار)✅ افزایش ۱۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۲۱,۸۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۸,۹۱۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۷۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۸۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0