تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/31
11:45
#فلزات_گرانبها نمادهای تحت بررسی: فایرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس *کمنگنز و فملی گزارش نداده اند. سود محقق شده زمستان 1399: 806میلیارد تومان س...

#فلزات_گرانبهانمادهای تحت بررسی: فایرا فنوال فمراد فباهنر فزر فروس*کمنگنز و فملی گزارش نداده اند.سود محقق شده زمستان ۱۳۹۹: ۸۰۶میلیارد تومان


سود محقق شده زمستان ۱۴۰۰: ۳.۵همت!یکی از دلایل این انحراف سود، فروش موجودی طلا توسط فزر است که منجر به شناسایی ۲همت سود خالص شد البته بدون در نظر گرفتن فزر نیز، سود ۵۲۱میلیارد تومانی زمستان سال ۹۹ به ۱.۵همت رسیده است.تمامی نمادهای تحت بررسی p.e خود را با گزارش ۱۲ماهه تقویت کردند.

انتهای خبر

0
0