وارن بافت
1400/11/30
00:03
افزایش_سرمایه #حریل پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ريل پرداز سير درصد افزایش سرمایه: 100 درصد محل تامین: ...

افزایش_سرمایه


#حریل


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ریل پرداز سیردرصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصدمحل تامین: محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلیانتهای خبر

0
0