آواتحلیل
1399/11/06
18:50
#بررسی_گزارش_کدال #خمحرکه 📌خمحرکه در دی ماه ۱۱۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۲۰درصد افت داشته است. جمع فروش ۱۰ ماهه شرکت ۱۱۶۰ م...

#بررسی_گزارش_کدال #خمحرکه📌خمحرکه در دی ماه ۱۱۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۲۰درصد افت داشته است. جمع فروش ۱۰ ماهه شرکت ۱۱۶۰ میلیارد تومان گزارش شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است.

انتهای خبر

0
0