حسین زمانی
1399/11/08
11:33
خبری بسیار مهم: شنیده ها: با توجه به اعلام و اعمال eps شرکت ها ، P/E شرکت ها اثرات قابل توجهی خواهد داشت.

خبری بسیار مهم: شنیده ها: با توجه به اعلام و اعمال eps شرکت ها ، P/E شرکت ها اثرات قابل توجهی خواهد داشت.


انتهای خبر

0
0