بورس۲۴
1400/10/25
17:45
«خبهمن» زمین خرید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه بهمن از خرید زمین واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص خبر داد.

«خبهمن» زمین خرید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه بهمن از خرید زمین واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص خبر داد. خبهمن بیان داشت مقرر بود قطعه زمینی واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر؛ درقبال واگذاری ملک بلوار صبا و مابقی دریافت نقد جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش شرکت بهمن دیزل به نام آن شرکت گردد و باتوجه به اینکه درحال حاضر شرکت بهمن دیزل جهت توسعه فعالیت درجستجوی زمینی با موقعیت مکانی بهتری می باشد و همچنین با عنایت به توافق نامه فی مابین گروه بهمن با شرکت بهمن دیزل توافق گردید تا انتقال مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گروه بهمن صورت پذیرد.

خبهمن
انتهای خبر

0
0