کارگزاری آبان
1400/03/02
13:27
📊#سشرق اطلاعیه 1400/03/02 *سیمان شرق* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰...

📊#سشرق


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


*سیمان شرق*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0