مجید سلطانی
1399/11/08
10:33
حمایت هیچ وقت نمی تونه دلیلی برای رشد پایدار باشه، همونطور که کارشکنی نمی تونه باعث ریزش دایمی بشه. بای دنبال دلیل بود چه برای رشد و چه اصلاح.

حمایت هیچ وقت نمی تونه دلیلی برای رشد پایدار باشه، همونطور که کارشکنی نمی تونه باعث ریزش دایمی بشه. بای دنبال دلیل بود چه برای رشد و چه اصلاح.


انتهای خبر

0
0