کارگزاری آبان
1399/08/18
08:56
📈صف فروش ولپارس 221 میلیون سهم تلیسه 83 میلیون سهم گدنا 63 میلیون سهم جوین 60 میلیون سهم غگیلا 17 میلیون سهم

📈صف فروش


ولپارس ۲۲۱ میلیون سهم


تلیسه ۸۳ میلیون سهم


گدنا ۶۳ میلیون سهم


جوین ۶۰ میلیون سهم


غگیلا ۱۷ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0