کارگزاری آبان
1399/08/12
09:25
📈فراورده هاي نفتي نیز پر عرضه داد و ستد می شوند.#شپنا٬ #شبندر٬ #شتران٬ #شبريز٬ #شپاس و #شراز نمادهای منفی گروه اند.#شرانل مثبت و متعادل گروه است.#ش...

📈فراورده های نفتی نیز پر عرضه داد و ستد می شوند.#شپنا٬ #شبندر٬ #شتران٬ #شبریز٬ #شپاس و #شراز نمادهای منفی گروه اند.#شرانل مثبت و متعادل گروه است.#شبهرن٬ #شنفت و #شسپا نیز متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0