بولتن اقتصادی
1399/08/13
10:58
جدیدترین نقشه آرای الکترال 🔸بایدن 216 رای بالقوه الکترال و ترامپ 125 رای بالقوه الکترال را در اختیار دارند. 🔸آرای الکترال 12 ایالت به دلیل نزدیک...

جدیدترین نقشه آرای الکترال🔸بایدن ۲۱۶ رای بالقوه الکترال و ترامپ ۱۲۵ رای بالقوه الکترال را در اختیار دارند.🔸آرای الکترال ۱۲ ایالت به دلیل نزدیک بودن آرای نظرسنجی‌ها مشخص نیست که این امر به پیچیدگی انتخابات امسال می‌افزاید.🔸برای رییس جمهور شدن در آمریکا نیاز به ۲۷۰ رای الکترال است.انتهای خبر

0
0