محسن حسنلو
1400/04/13
09:18
#شاخص_کل مقاومت های قیمتی و زمانی شاخص کل در کوتاه مدت تایم فریم روزانه، نمودار مشخص می باشد. @HasanluMohsen

#شاخص_کلمقاومت های قیمتی و زمانی شاخص کل در کوتاه مدت تایم فریم روزانه، نمودار مشخص می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0