بورس۲۴
1401/03/05
16:03
نگاهی به عملکرد ۲ماهه نخست «تکمبا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کمباین سازی ایران در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۶۸ میلیارد تومان فروش داشته است . که از این مبلغ ۳۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

نگاهی به عملکرد 2ماهه نخست «تکمبا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کمباین سازی ایران در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۶۸ میلیارد تومان فروش داشته است . که از این مبلغ ۳۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


تکمباتکمبا
انتهای خبر

0
0