حامیان بورس ایران
1399/08/25
13:44
✅ امروز در گروه #خودرو و وابستگان غوغایی بود: #خودرو ۳.۷ میلیارد سهم به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان #خساپا ۲.۷ میلیارد سهم به ارزش ۶۳۲ میلیارد تومان #...

✅ امروز در گروه #خودرو و وابستگان غوغایی بود:#خودرو ۳.۷ میلیارد سهم به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان


#خساپا ۲.۷ میلیارد سهم به ارزش ۶۳۲ میلیارد تومان


#خگستر ۱ میلیارد سهم به ارزش ۳۳۸ میلیارد تومان


#وپارس ۶۳۰ میلیون سهم به ارزش ۱۸۷ میلیون تومان


#وساپا ۱۹۰ میلیون سهم به ارزش ۱۵۵ میلیارد تومان


#خپارس ۱۸۵ میلیون سهم به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0