سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/09/19
12:09
کبافق شکست 5000 تومن هدف 12000 تومنی خواهد داشت

کبافق


شکست ۵۰۰۰ تومن هدف ۱۲۰۰۰ تومنی خواهد داشتانتهای خبر

0
0