تارگت بورس
1399/08/30
21:37
📊#فاما_بروزرسانی 🔷سهم درگیر مقاومت سقف کانال ترسیمی است اگر بتواند بالای محدوده 2800 تثبیت شود راه صعود خود را هموار مینماید تارگت اول 3300 اما ...

📊#فاما_بروزرسانی🔷سهم درگیر مقاومت سقف کانال ترسیمی استاگر بتواند بالای محدوده ۲۸۰۰ تثبیت شود راه صعود خود را هموار مینماید تارگت اول ۳۳۰۰امااگر موفق به عبور از این محدوده نگردد با اصلاحی جزیی تا محدوده ۲۵۰۰ مواجه و سپس دوباره حمله برای شکست این محدوده
بنمودار سهم توجه کنید
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۳۰ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0