سیگنال یاب روزانه
1399/08/25
09:57
آآااقایون حقوقی ...از فلان صندوق درامد ثابت و بانک و ... کمی آهسته تر برادر ... شما متولیان بازار هستید این طور بی محابا و ذوق زده صفوف را عرضه ک...

آآااقایون حقوقی ...از فلان صندوق درامد ثابت و بانک و ... کمی آهسته تر برادر ...


شما متولیان بازار هستید این طور بی محابا و ذوق زده صفوف را عرضه کردن و نفس بازار را گرفتن، آن هم درست در ابتدای مسیری که باید اعتماد از دست رفته بازگردد عجیب است.../بتاسهمانتهای خبر

0
0