بورس۲۴
1399/08/25
00:00
تصویب افزایش سرمایه جام دارو در مجمع

مجمع شرکت جام دارو امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار شد.

انتهای خبر

0
0