بورس۲۴
1400/11/02
10:09
افشای «قشیر» در خصوص صورتهای مالی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود.

افشای «قشیر» در خصوص صورتهای مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود. لذا این شرکت اعلام نمود که علت تغییر سود عملیاتی سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از مربوط به کشت پائیزه بوده است.قشیر
انتهای خبر

0
0