نوآوران امین
1399/09/05
17:27
#فعالیت_ماهانه #آبان_۱۳۹۹ بیمه نوین(#نوین) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰...

#فعالیت_ماهانه


#آبان_۱۳۹۹بیمه نوین(#نوین)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰


سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۷:۲۵:۰۹⭕ حق بیمه صادره طی آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱,۰۰۸,۹۰۶ میلیون ریال بوده که ۱۶.۱۳ درصد کمتر از از متوسط حق بیمه صادره طی ۷ ماهه گذشته بوده است.✅ خسارت پرداختی طی آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۳۳,۶۷۰ میلیون ریال بوده که ۱۵.۱۵ درصد کمتر از از متوسط خسارت پرداختی طی ۷ ماهه گذشته بوده است.⏹ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی آبان ۱۳۹۹ معادل ۲.۳۳ مرتبه بوده، در حالیکه متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۷ ماه گذشته معادل ۲.۳۵ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۸ ماه به ۲.۳۵ مرتبه رسیده است.⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


درمان: ۴۰ درصد


ثالث - اجباری: ۱۵ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۱۰ درصد


بدنه خودرو: ۷ درصد


زندگی - غیر اندوخته دار: ۷ درصد


سایر: ۲۱ درصد⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


درمان: ۴۸ درصد


ثالث - اجباری: ۱۷ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۱۰ درصد


بدنه خودرو: ۶ درصد


مسیولیت: ۶ درصد


سایر: ۱۳ درصد#نوین_۱۳۹۹


#گزارش_فعالیت_ماهانه_نوین
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=KZQdDfHslmmQQQaQQQ۶٪۲bEv۳dgYKw٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸دانلود
انتهای خبر

0
0