تکنیکال ثنایی
1399/08/18
13:20
سلام اگر متولد دهه پنجاه به قبل باشی حتما یادت هست.در اوج جنگ شهرها که عراق موشک های ساخت شوروی سابق-شما بخوانید روسیه فعلی-را دستکاری می کرد و پاد...

سلام


اگر متولد دهه پنجاه به قبل باشی حتما یادت هست.در اوج جنگ شهرها که عراق موشک های ساخت شوروی سابق-شما بخوانید روسیه فعلی-را دستکاری می کرد و پادگان ها و کارخانه های ساخت اسحله داخل تهران را نشانه می گرفت و عوض آن مدارس و مساجد را می زد و مردم رفته بودند در ده کوره ها پناه گرفته بودند و با آفتابه آب می ریختند روی سرشان به جای دوش حمام .نان خشک و ماست ترش می خوردند بجای آبگوشت بزباش. بدون هیچ زمینه قبلی ایران قطعنامه را پذیرفت.صلح شد.مرده شور خانه بهشت زهرا پر شده بود از کاسب ها،تجار و بازرگان هایی که فکر می کردند دلار می خواهد به پهن تبدیل شود.همه چیز قرار است ارزان شود و آن ها بدبخت و جنس هایشان بنجل.همه سکته کردند.با لب و لوچه های کج و کوله دراز به دراز خوابیدند در قطعات ۸۰ و۹۰ قبرستان جنوب تهران.زرنگ هایشان فرار کردند.شبانه.ناشناس.


در سالگردشان اما ورق برگشته بود.فراری ها مثل قهرمان ها آمده بودند.ارزانی یک ماه ،یا شاید کمتر از یک ماه دوام آورد.


مردگان آن سال بدشانس ترین مردگان بودند.


از ترس تب خودت را نکش رفیق جان.ما پیر مردها قطعنامه و جام زهر دیده ایم.برجام و اینتکس دیده ام.این شاه مورتی بازی ها نهایتا یک ماه تاریخ مصرف دارد.بعد از آن باز همان خر است و یک کیلو جو.


#محمد_مشاریانتهای خبر

0
0