محسن حسنلو
1399/09/30
11:05
#دالبر 💢 البرز دارو 💢 آپدیت سهم نقطه تریگری را شکسته و در حال پیشروی به سمت هدف قیمتی می باشد . @HasanluMohsen

#دالبر💢 البرز دارو 💢آپدیتسهم نقطه تریگری را شکسته و در حال پیشروی به سمت هدف قیمتی می باشد .@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0