حامیان بورس ایران
1399/11/14
12:31
✅ #وصنا کد به کد سنگین حقوقی به حقیقی کرد و در صف خرید قفل شد.😊

✅ #وصناکد به کد سنگین حقوقی به حقیقی کرد و در صف خرید قفل شد.😊انتهای خبر

0
0