آواتحلیل
1399/10/07
15:45
#بررسی_گزارش_کدال #رکیش 📌 رکیش در آذر 52.8 میلیارد تومان درآمد داشت. این عدد در مهر و آبان به ترتیب 59.6 و 51.1 میلیارد تومان بود. جمع درآمد نه ...

#بررسی_گزارش_کدال #رکیش📌 رکیش در آذر ۵۲.۸ میلیارد تومان درآمد داشت. این عدد در مهر و آبان به ترتیب ۵۹.۶ و ۵۱.۱ میلیارد تومان بود. جمع درآمد نه ماهه شرکت به ۴۶۳ میلیارد تومان رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳۸۷ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0