بتاسهم
1401/06/02
14:49
#زکشت رشد فروش داشته و در تیر 323 میلیارد ریال و مرداد 300 میلیارد ریال فروش داشت و 5 ماهه به فروش 1326 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ...

#زکشت رشد فروش داشته و در تیر ۳۲۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به فروش ۱۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۶۰۲ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0