کدال۳۶۰
1399/08/18
14:34
#دکیمی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشاءصادرات آمپول رانیتیدین- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت صنعتی کیمیدارو شرح ...

#دکیمی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشاءصادرات آمپول رانیتیدین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت صنعتی کیمیداروشرح رویداد:


افشاءصادرات آمپول رانیتیدین
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۴:۳۴:۴۹ (۶۹۰۱۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0