ایچیموکو و الیوت
1399/08/10
17:43
دلار-4ساعته=>حمایت 28000 تومان شکسته شد=>میریم برای 23000 تومان

دلار-۴ساعته=>حمایت ۲۸۰۰۰ تومان شکسته شد=>میریم برای ۲۳۰۰۰ تومانانتهای خبر

0
0