پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
00:02
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 🔹 به محض تکمیل رایزنی‌های داخلی، به پاسخ ایران جواب می‌دهیم 🔹 پاسخ تهران با نقطه نظرات متعددی همراه بوده است جزئیات ...

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:🔹 به محض تکمیل رایزنی‌های داخلی، به پاسخ ایران جواب می‌دهیم🔹 پاسخ تهران با نقطه نظرات متعددی همراه بوده استجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲trE


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0