صدای بورس
1400/07/17
08:56
🔹برترین‌های تقاضای #بورس #ولیز #کدما #سنیر 🔹بیشترین عرضه بورس #وسرضوی #وپاسار #شپنا 🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس #شکام #قشیر #توسن 🔹بیشترین عرضه ...

🔹برترین‌های تقاضای #بورس


#ولیز


#کدما


#سنیر🔹بیشترین عرضه بورس


#وسرضوی


#وپاسار


#شپنا🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس


#شکام


#قشیر


#توسن🔹بیشترین عرضه فرابورس


#غگیلا


#فرابورسانتهای خبر

0
0