همفکران
1399/09/23
14:41
#کدال #افزایش_سرمایه #سیستم 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم درصد افزایش سرمایه: ۲۰۲ درصد م...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#سیستم📌پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستمدرصد افزایش سرمایه: ۲۰۲ درصد


محل تامین: سود انباشتهانتهای خبر

0
0