سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/09/05
09:37
فروی امروز از کانال نزولی خارج شده 5500 بتونه حفظ کنه 6300 خواهد دید

فروی


امروز از کانال نزولی خارج شده


۵۵۰۰ بتونه حفظ کنه ۶۳۰۰ خواهد دیدانتهای خبر

0
0