کافه بورس
1401/03/01
10:58
#وتجارت و درگیر مهمترین مقاومت پیش رو / به نظرم این ممقاومت را بشکند

#وتجارت و درگیر مهمترین مقاومت پیش رو / به نظرم این ممقاومت را بشکندانتهای خبر

0
0