بورس۲۴
1401/02/21
11:55
توضیحات «لپیام» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش صنایع پیام اعلام نمود از مدتها قبل کمیته ای ماموریت یافته تا دلایل ، بررسی و نحوه اقدام در خصوص مطالبات معوق گروه را پیگیری نماید که در این خصوص بالغ بر ۳۹۳ میلیارد ریال نسبت به سال قبل از اقلام فوق تعیین تکلیف گردیده است.

توضیحات «لپیام» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع پیام اعلام نمود از مدتها قبل کمیته ای ماموریت یافته تا دلایل ، بررسی و نحوه اقدام در خصوص مطالبات معوق گروه را پیگیری نماید که در این خصوص بالغ بر ۳۹۳ میلیارد ریال نسبت به سال قبل از اقلام فوق تعیین تکلیف گردیده است.


هم چنین بیان داشت پرونده حقوقی در قوه قضائیه تا اعلام رای نهائی زمانبر و بسیار طولانی می باشد و شرکت با استفاده از ظرفیت حقوقی خود و استخدام وکلا پیگیر می باشد و اینکه نتیجه پرونده ها چه خواهد بود قابل پیش بینی نمی باشد.


لپیام
انتهای خبر

0
0