رویال بورس
1399/10/09
11:04
#کپارس همچنان به تحلیل ایمان داریم و فارغ از منفی و مثبت های پیش رو می تواند به تارگت برسد.

#کپارس همچنان به تحلیل ایمان داریم و فارغ از منفی و مثبت های پیش رو می تواند به تارگت برسد.


انتهای خبر

0
0