کارگزاری آبان
1399/09/17
07:56
📊#شسینا اطلاعیه 99/09/16 *صنایع شیمیایی سینا* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر موارد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#شسینا


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۱۶


*صنایع شیمیایی سینا*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر موارد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0